Cestovné poistenie

Každému klientovi, ktorý sa chystá odcestovať do zahraničia, rozhodne odporúčame dohodnúť si komerčné pripoistenie na cesty. Základné zdravotné poistenie, ktoré si platí každý občan Slovenskej republiky je nastavené tak, aby pokrylo bežné výdavky spojené s lekárskou starostlivosťou v rámci územia nášho štátu, v žiadnom prípade však nestačí na pokrytie liečebných nákladov, ktoré vám môžu vzniknúť pri ceste do zahraničia.

Máte tiež možnosť naďalej si hradiť poistenie v SR a vycestovať do zahraničia s Európskym preukazom zdravotného poistenia (karta EHIC). Na základe tohto preukazu máte nárok na poskytnutie nevyhnutne nutnej lekárskej starostlivosti. V niektorých krajinách je zdravotné poistenie súčasťou programového poplatku, popr. ho za vás hradí zamestnávateľ (napr. Stáž USA, Work & Travel USA ...), nie je teda nutné dojednávať si dodatočné poistenie.

Počas kultúrno výmenného pobytu v prípade existujúceho bydliska osoby na území SR, ostávate verejne zdravotne poistený podľa slovenských právnych predpisov a ste povinný platiť poistné ako "samoplatiteľ". V zmysle zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov si uzavreté komerčné poistenie liečebných nákladov v danom prípade nemožete uplatniť ako doklad o poistení v cudzine, keďže komerčné poistenie može byť použité ako ekvivalent verejného zdravotného poistenia v SR iba pri dlhodobých pobytoch mimo členských štátov EÚ.

Aj v prípadoch, keď za vás bude poistenie hradiť zamestnávateľ, odporúčame dohodnutie komerčného pripoistenia špeciálne vytvoreného pre tieto pobyty. Všetkým našim klientom tiež odporúčame uzavrieť poistenie na storno pobytu.
Podrobné informácie o zodpovedajúcom poistení vám oznámime pri registrácii do programu.

STUDENT AGENCY zabezpečuje v rámci poskytovania komplexných služieb klientom rozsiahle cestovné poistenie na celú dobu pobytu v zahraničí v spolupráci s poisťovňou Allianz. Ako nadštandardnú službu ponúka Allianz tiež poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie nevyužitej dovolenky. Obe tieto poistenia zaručujú ochranu pred úplnou stratou finančných prostriedkov, ktoré ste investovali do zahraničného pobytu v prípade, keď ste pobyt nútení pred odchodom alebo po nástupe naň zrušiť. Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky: 0800 121 121, emailom: praca@studentagency.sk alebo navštívte naše pobočky.

Dôležité upozornenie

Vzhľadom na skutočnosť, že pravidlá týkajúce sa zdravotného poistenia sa môžu meniť v závislosti od konkrétnej zdravotnej poisťovne, odporúčame všetkým klientom navštíviť pobočku svojej slovenskej zdravotnej poisťovne ešte pred odchodom do zahraničia a informovať sa o konkrétnom postupe.

Cestovné poistenie

STUDENT AGENCY zabezpečuje v rámci poskytovania komplexných služieb klientom rozsiahle poistenie na celú dobu pobytu v zahraničí v spolupráci s poisťovňou Allianz. Naším klientom ponúkame cestovné poistenie do zahraničia, ktoré zahŕňa liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a doplnkové asistenčné služby ako právnu pomoc a základnú technickú pomoc. Poisťovňa Allianz ponúka klientom STUDENT AGENCY cenovo zvýhodnené poistné tarify mnohokrát vytvorené na mieru k jednotlivým produktom STUDENT AGENCY. Nespornou výhodou poistenia Allianz je v porovnaní s podmienkami ostatných poisťovní krytie liečebných nákladov do neobmedzenej výšky a vysoké krytie úrazového poistenia.
Výsledná cena cestovného poistenia sa odvíja od dĺžky pobytu a tarifného pásma, do ktorého spadajú krajiny, do ktorých cestujete. Pobyty v dĺžke do 12 týždňov (3 mesiace) sa poisťujú tzv. dennou sadzbou, teda jednodňovou sadzbou vynásobenou celkovým počtom dní strávených v zahraničí. (1,70 Eur/deň v rámci Európy a 3,00 Eur/deň mimo Európy). Ročné poistenie v rámci Európy je v cene 152 Eur, mimo Európy ročné poistenie 661 Eur).

Poistenie stornovacích poplatkov

Ako nadštandardnú službu ponúka Allianz tiež poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie nevyužitej dovolenky. Obe tieto poistenia zaručujú ochranu pred úplnou stratou finančných prostriedkov, ktoré ste investovali do zahraničného pobytu v prípade, keď ste pobyt nútení pred odchodom alebo po nástupe naň zrušiť. Dôvodom zrušenia zahraničnej cesty musí byť vážne akútne ochorenie alebo úraz, ktorý si vyžaduje pripútanie na lôžko alebo hospitalizáciu.
Ďalej možno poistenie uplatniť aj v prípadoch rizikového tehotenstva, vážneho akútneho ochorenia najbližších členov rodiny, úmrtie člena rodiny poisteného alebo značnej škody na majetku následkom trestného činu alebo živelnej udalosti. Poistenie sa nevzťahuje napr. na chronické ochorenia a ochorenia, ktoré existovali už pri uzavretí poistnej zmluvy a na tehotenstvo s normálnym priebehom.

Cena poistenia stornovacích poplatkov je stanovená ako 2,8% alebo 3,53% (storno špeciál) z celkovej ceny pobytu vrátane dopravy a je potrebné ju uhradiť už pri prvej splátke za zahraničný pobyt. Toto poistenie je nevratné a nemožno ho tiež priobjednať dodatočne. Ak je dôvod zrušenia pobytu poisťovňou uznaný za poistnú udalosť, dostane klient späť cca 70-90% z čiastky, o ktorú vďaka stornopoplatkom spojeným so zrušením pobytu prišiel. Poistenie stornovacích poplatkov zaniká dňom odchodu na zahraničný pobyt (prípadné potvrdenie škodovej udalosti musí mať dátum najneskôr zo dňa odchodu).
Ak možno v čase uzatvárania poistnej zmluvy určiť presný dátum odchodu na zahraničný pobyt, potom sa dňom odchodu rozumie dátum uvedený na poistnej zmluve. Ak v čase uzatvárania zmluvy nemožno presný dátum odchodu určiť, na poistnú zmluvu sa uvádza najbližší možný dátum nasledujúci po predpokladanom dátume odchodu; samotná zmluva potom zaniká dňom skutočného odchodu resp. dňom, ktorý bol STUDENT AGENCY potvrdený ako deň odchodu na zahraničný pobyt, bez ohľadu na dátum uvedený na zmluve.

Poistenie nevyužitej cesty

Poistenie nevyužitej dovolenky je podobný produkt ako poistenie stornovacích poplatkov. Hlavný rozdiel spočíva v platnosti poistenia - vďaka poisteniu nevyužitej dovolenky ste na rozdiel od poistenia stornovacích poplatkov, ktoré stráca platnosť v deň odchodu na pobyt, krytý až do návratu z pobytu. Predmetom poistenia sú v tomto prípade ako náklady, ktoré ste uhradili STUDENT AGENCY ako poskytovateľovi služby za sprostredkovanie pobytu, tak ich nespotrebovaná časť a náklady na spiatočnú cestu v prípade, keď sa klient z pobytu v zahraničí vracia predčasne.

Všeobecné poistné podmienky Allianz nájdete tu.

 

 

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional