Vyberte si kurz :

 
 

Poistenie

allianz_sk_logo

Cestovné poistenie

V rámci komplexných služieb zaisťuje STUDENT AGENCY aj rozsiahle poistenie na celú dobu pobytu v zahraničí. V spolupráci s poisťovňou Allianz ponúkame našim klientom cestovné poistenie do zahraničia, ktoré zahŕňa liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a doplnkové asistenčné služby ako právnu pomoc a základnú technickú pomoc. Vo väčšine prípadov ponúka Allianz klientom STUDENT AGENCY zvýhodnené ceny. Nespornou výhodou poistenia Allianz je v porovnaní s podmienkami ostatných poisťovní krytie liečebných nákladov do neobmedzenej výšky a pomerne vysoké krytie úrazového poistenia. Podrobné informácie o cenách a poistnom krytí nájdete nižšie na tejto strane.


Poistenie stornovacích poplatkov

Ako nadštandardnú službu ponúka Allianz tiež poistenie storno poplatkov. Ak ste nútení pobyt zrušiť, a to predovšetkým z dôvodu vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré vyžadujú pripútanie na lôžko alebo hospitalizáciu, prípadne z vážnych rodinných dovodov, je možné získať väčšinu prostriedkov (80 - 95%) vďaka tomuto poisteniu späť. Cena poistenia stornovacích poplatkov je stanovená na 2,8%, prípadne 3,53% celkovej ceny pobytu vrátane dopravy a je nutné ju uhradiť už pri prvej splátke za jazykový pobyt. Toto poistenie je nevratné a nemožno ho tiež dodatočne priobjednať.


Spoluúčasť (franšíza)

Z poistenia liečebných nákladov v zahraničí a základných asistenčných služieb poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak je poistné plnenie nižšie alebo rovné franšíze 16 EUR. Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá franšíza, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v plnej výške. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti:
1) z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%, min. 50 EUR, nie však viac ako 350 EUR
2) z poistenia stornovacích poplatkov v prípade:
a) zrušenia cesty z dôvodu vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktorý utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali lekárom odporúčané pripútanie na lôžko alebo hospitalizáciu - spoluúčasť vo výške 10%
b) značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho vzniknutej v čase trvania poistenia, ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby, ak poistený preukáže, že z tohoto dôvodu nemôže nastúpiť na poistenú cestu alebo zničenia/straty cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho
v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred nástupom na poistenú cestu alebopovolania poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak preukáže poistený či spolucestujúci, že povolávací rozkaz mu bol doručený až po uzavretí poistenia - spoluúčasť vo výške 20%
 

Poistné krytie

Ceny a sazby poistenia Allianz ČR

 

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional